Välkommen till CASA OMSORG AB

Familjehemsvård

Konsultstödd familjehemsvård med regelbunden handledning till familjehemmen.

Vi tar emot barn och ungdomar, som behöver vård utanför det egna hemmet, samt ensamkommande flyktingbarn.

Tillstånd:  Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.