Öppenvård

1.Beroendeproblematik

 Förändringsarbete för personer med alkohol- eller drogberoende

Casa Omsorgs öppenvård riktar sig till män och kvinnor över 18 år, som har missbruksproblem med alkohol eller narkotika. Vi kan hjälpa dig med motivation att bli  nykter och drogfri, eller stötta dig till att bibehålla din drogfrihet och nykterhet.

Vår arbetsmetod

Vår behandling utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder och från Socialstyrelsens rekommendationer ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård”. Vi har en professionell alkohol-och drogterapeut samt socionomer.

Utredning

Behandlingen initieras med utredning och kartläggning av klientens problemområden angående drog- eller alkoholberoende.

MI, Motivational Interview

MI är en klientcentrerad samtalsmetod som grundar sig på ett empatiskt och reflexivt lyssnande. Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring hos klienten. När klienten känner sig sedd, förstådd och lyssnad på, får klienten en känsla av delaktighet och en ökad tillit till sin egen förmåga. Metoden är en av de psykosociala behandlingsmetoder som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar, för klienter med missbruk av alkohol, tobak, droger, mat, eller spelmissbruk.

Kunskap om beroendesjukdomen genom Tolvstegsprogrammet

Behandlingsprogrammet utgår från en helhetssyn på människan; kroppslig, andlig, social och själslig.  Syftet med behandlingen är att klienten ska få verktyg för att kunna bli nykter och drogfri, samt få en god livskvalitet.

Nykterheten bibehålls genom  deltagande i gruppterapi, samt genom arbete med Tolvstegsprogrammet – för tillfrisknande från alkohol- och drogberoende. Kunskap om beroendesjukdom erhålls genom inspirerande och lärorika föreläsningar, gruppterapi, enskilda samtal samt obligatoriskt hemarbete. I behandlingen ingår också fysisk aktivitet.

Behandlingsgruppen består av 7 personer och det finns möjlighet till kvinnogrupper och enskild behandling, om man inte vill ingå i en grupp. Under behandlingen introducerar vi klienter för AA- och NA-möten, samt för sjukvården för regelbunden provtagning.

Återfallsprevention enskilt eller i grupp

Genom återfallsprevention får klienten lära sig strategier för att bibehålla uppnådd nykterhet eller drogfrihet.  Vi kartlägger de risksituationer som leder till återfall och hittar vägar för att undvika dem. Situationer som påminner om drickande och drogande kan framkalla suget. Därtill är bristande impulskontroll en välbekant riskfaktor, liksom stress och negativa känslor som kan påkalla ett sug, även hos personer som lyckats låta bli att dricka under mycket lång tid. Vi ger klienten redskap och tillvägagångssätt att återfå kontrollen och lugnet inombords.

2.Öppenvård familjer

Förändringsarbete för familjer = tidiga insatser i förebyggande syfte

Familjeteamet riktar sig till familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Vi träffar familjer i hemmiljön eller i våra lokaler och vi erbjuder föräldrastöd, familjestöd, samt olika former av praktisk och pedagogisk vägledning. Genom vägledning, coaching, stödsamtal och aktivt deltagande stärker vi föräldrarnas egna förutsättningar.

Familjeteamet har bred kompetens inom barns utveckling och behov, samt lång erfarenhet av att arbeta med barn och familj, och vi utför även föräldrautbildning. Vi är socionomer med utbildning i BBIC-modellen, i MI; motiverande samtalsmetod och lösningsfokuserade arbetssätt, samt systemteoretiskt synsätt. Samtal är grunden i vårt arbete och samtal kan ges enskilt, med hela familjen, i olika grupper, genom parsamtal, skolmöten eller nätverksmöten. Vi ser till att alla i familjen – i synnerhet barnen – kommer till tals och vi försöker förena familjen genom samtal. Vår personal får regelbunden handledning. Mer information om Familjeteamet finns i vår verksamhetsbeskrivning.